Cena právní služby

Odměna za poskytnuté právní služby je určena Ministerstva spravedlnosti ČR ve vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů /advokátní tarif, dále i jen "AT"/ za poskytování právních služeb.

Před převzetím věci a sepsáním smlouvy o poskytnutí právní služby je klient advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel i na finanční možnosti klienta, která může být stanovena po dohodě jako odměna smluvní, časová, úkonová a paušální:

Odměna smluvní: stanovena za poskytování právních služeb je však v převážné míře určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby.
Odměna časová: stanovena částka za každou hodinu práce věnované právní službě.
Odměna úkonová: stanovena za každý jednotlivý úkon právní služby, který bude ve věci učiněn (§11 AT)
Odměna paušální: stanovena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb na dobu určitou nebo neurčitou; splatná je zpravidla měsíčně.

Advokát je plátcem DPH a jím účtované právní služby jsou vždy řádně podloženy rozpisem jednotlivých provedených úkonů a projednány s klientem.

Advokát je z titulu profesní odpovědnosti advokáta pojištěn prostřednictvím České advokátní komory u Generali Pojišťovna, a.s. a to za škodu, která by byla eventuálně způsobena v souvislosti s poskytováním právních služeb v souladu s §24a odst.1 zák.č. 85/1996 sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dne 5.2. 2016 na základě zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů pověřilo Českou advokátní komoru pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem vzniklé ze Smlouvy o poskytování právních služeb. Více informací na internetové adrese www.cak.cz.